Regulamin serwisu PaperFlow.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo CSSoft Bartłomiej Gałęzia z siedzibą pod adresem: ul. Williama Szekspira 4/485, 01-913 Warszawa, NIP 6612271986, REGON 260737816, zwanego dalej „Administratorem” w ramach platformy internetowej PAPERFLOW.pl, zwanej dalej „Paperflow”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@paperflow.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Williama Szekspira 4/485, 01-913 Warszawa.
 3. Podmiot zarejestrowany i korzystający z Paperflow zwany jest dalej „Użytkownikiem”. Rejestracja (założenie konta) w Paperflow jest równoznaczne z zawarciem umowy z Administratorem o treści określonej niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne rejestrujące się w Paperflow w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z uwagi na właściwości świadczonej usługi nie jest możliwe uzyskanie statusu Użytkownika przez konsumentów.


Zobowiązania stron

 1. Pakiety cenowe i związane z nimi funkcjonalności określa Cennik umieszczony na stronie internetowej https://paperflow.pl/#pricing, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator może wydawać kody rabatowe modyfikujące warunki określone Cennikiem dla osoby uprawnionej do posługiwania się kodem rabatowym. W takim wypadku warunki określone kodem rabatowym mają pierwszeństwo przed warunkami określonymi Cennikiem.
 3. Administrator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do Paperflow – internetowego systemu zarządzania dokumentami wraz z jego funkcjonalnościami, obejmującymi w szczególności:
  1. możliwość przechowywania kopii dokumentów na serwerach Paperflow w granicach przestrzeni dyskowej właściwej dla danego pakietu cenowego;
  2. możliwość opisywania dokumentów w sposób przyjęty w Paperflow, ułatwiający obieg dokumentów i generowanie raportów dla biur rachunkowych;
  3. możliwość wystawiania faktur w Paperflow;
  4. dostęp do Paperflow w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pośrednictwem komputerów oraz urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu.
  5. możliwość tworzenia odrębnych profili dostępu dla osób współpracujących.
  6. możliwość generowania plików płatności masowych akceptowanych przez banki
 4. Dostęp do funkcjonalności może być ograniczany w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu cenowego, zgodnie z Cennikiem. W szczególności ograniczona może być ilość przestrzeni dyskowej dla jednego Użytkownika, liczba dokumentów zarejestrowanych w Paperflow, liczba zapisanych w programie danych dotyczących kontrahentów i przedsiębiorstw Użytkownika i liczba profili dostępowych dla osób współpracujących.
 5. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. płacić należności za każdy miesiąc korzystania z Paperflow w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Administratora, w kwocie zgodnej z obowiązującym w chwili zawarcia umowy Cennikiem umieszczonym na stronie internetowej paperflow.pl;
  2. korzystać z Paperflow w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności nie wprowadzać do Paperflow danych, do których przetwarzania nie jest uprawniony.


Ochrona prywatności

 1. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator i Użytkownik zobowiązują się zawrzeć w formie pisemnej umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wprowadzanych przez Użytkownika do Paperflow. W celu wykonania tego obowiązku każda ze stron zobowiązuje się wydrukować umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych umieszczoną na stronie paperflow.pl (https://paperflow/files/legal/umowa_o_powierzenie.pdf) i wysłać drugiej stronie podpisany egzemplarz.
 3. Administrator zobowiązuje się w żaden sposób nie wykorzystywać, nie przeglądać ani nie udostępniać danych wprowadzanych przez Użytkownika do Paperflow, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.


Warunki techniczne

 1. Dla poprawnego działania Paperflow konieczne jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego z urządzeń:
  1. Komputer z:
   1. systemem operacyjnym w podanej wersji lub nowszej: Windows 7, OS X 10.11, Ubuntu 12.04, Debian 7.0
   2. dostępem do internetu o prędkości powyżej 20Mb/s
   3. monitorem o rozdzielczości 1366x768 px lub większej
   4. przeglądarką internetową w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 10.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 44.0, Safari 8.0, Opera 30.0
   5. dostępem do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. Smartfon lub tablet z:
   1. systemem operacyjnym w podanej wersji lub nowszej: Android 4.0, iOS 8.0, Windows Phone 8.0
   2. wyświetlaczem o rozdzielczości 800x480 px lub większej
   3. dostępem do internetu o prędkości powyżej 10Mb/s
   4. przeglądarką internetową w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 10.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 44.0, Safari 8.0, Opera 30.0
   5. dostępem do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,


Prawa autorskie

 1. Administrator jest właścicielem pełnych praw autorskich majątkowych i osobistych do Paperflow.
 2. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Paperflow za pośrednictwem sieci Internet, w celu zarządzania dokumentami i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest ograniczona terytorialnie i nie daje prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji). Czas trwania licencji jest związany z czasem trwania umowy między stronami.


Postanowienia końcowe

 1. Umowa między Administratorem i Użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie dokonywane jest w drodze oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do korespondencji między stronami służą:
  1. adres e-mail Administratora podany w pkt 2 Regulaminu,
  2. adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w Paperflow i stanowiący jego login do Paperflow.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
 4. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Paperflow z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Paperflow ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2016r